Правилници школе

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност
Одлука о одређивању лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Правилник о похвалама, наградама и избору ученика генерације и спортисте генерације
Правилник о раду школске библиотеке
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа 
Правилник о похваљивању и награђивању запослених
Правилник о управљању информацијама 
Правилник о вођењу школских евиденција 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о приправницима
Правилник о путним трошковима 
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика 
Правилник о заштити података о личности 
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 
Правилник о раду основне школе 
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о употреби мобилног телефона и другог средства  
Правила понашања у школи ,,Мирослав Букумировић Букум''

Правилници Министарства Просвете:

Правилник о оцењивању у основним школама, 2024.
Правилник о обављању друштвено-корисног рада, 2024.